Octaalkyl

*

Словосочетания

octaalkyl esters — октаалкиловые эфиры